Obchodní podmínky


Provozovatel: AG tattoo studio

Adresa: Masarykova 412/32, Brno 

IČ: 14244179

Email: qaymlpqay@email.cz

Tel.: 773046592


(dále jen „provozovatel“)   


                             


Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s vystavováním a zasíláním dárkových poukazů provozovatelem třetím osobám (dále jen „zákazníkům“), a s tím souvisejícím přijímáním plateb od zákazníků webu www.agtattoostudio.cz (dále jen „web“) jménem podnikatele, který na základě smlouvy s provozovatelem zákazníkům webu jeho prostřednictvím nabízí a následně poskytuje plnění plynoucí z konkrétního dárkového poukazu zaslaného zákazníkovi provozovatelem (dále jen „podnikatel“). Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat.


 


I. Dárkové poukazy


1. Na základě objednávky zákazníka učiněné na webu provozovatel vystaví zákazníkem objednaný dárkový poukaz, který zákazníkovi předá nebo odešle neprodleně po zaplacení ceny dárkového poukazu zákazníkem.


Provozovatel akceptuje tyto platby:


• Na účet provozovatele č.ú. 1831121043/3030, VS dle čísla objednávky


• V hotovosti při osobním převzetí na adrese Masarykova 412/32, Brno


         


Provozovatel akceptuje tyto způsoby předání:


Osobní předání na pobočce

Zaslání elektronicky

 


2. Provozovatelem vystavený dárkový poukaz je přenositelný.

3. Dárkový poukaz má omezenou platnost 12 měsíců.

4. Dárkový poukaz je spotřebován okamžikem jeho využití u podnikatele.

5. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití, odcizení či poškození dárkového poukazu.

6. Zákazník není oprávněn zasahovat do podoby a obsahu dárkového poukazu, tento jakkoliv měnit, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat. Zákazník nese veškerou odpovědnost za škodu vzniklou neoprávněným užitím dárkového poukazu či zásahem do obsahu či grafického provedení dárkového poukazu.

7. Zákazník je povinen při užívání webu dodržovat právní předpisy a tyto obchodní podmínky.

8. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení obchodních podmínek webu není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

9. Dárkový poukaz nelze směnit zpět za peníze.

11. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího po dokončení objednávky.


 

 14. Dárkový poukaz lze použít jako záloha na termín nebo jako sleva na tetování ve větší hodnotě, než je hodnota poukazu.
Autorská práva

1.Veškeré návrhy tetování zaslané elektronicky jsou duševním vlastnictvím jejich autora Anežky Gajdošové, kdy jejich další použití nebo zpracování je dle §2 autorského zákona o díle v elektronické podobě a §40 autorského zákona bez předchozího písemného svolení autora striktně zakázáno. (Dle zákona č. 121/2000 Sb.,)Ochrana osobních údajů